-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Contoh Format Surat Dinas Permohonan membeli rumah Daerah Golongan III milik Daerah

Loading...
Selamat Datang Di IniContoh.com |

Rumah dinas milik kawasan dibedakan dalam 3 ( tiga ) golongan yakni :


1. Rumah kawasan golongan I ialah rumah milik kawasan yang disediakan untuk ditempati oleh  
    pemegang jabatan tertentu yang bekerjasama dengan sifat dinas dan jabatannya , harus tinggal di  
    rumah tersebut (rumah jabatan);
2. Rumah kawasan golongan II ialah rumah milik kawasan yang tidak boleh dipindah-tangankan dari 
    suatu dinas ke dinas yang lain dan hanya disediakan untuk ditempati oleh pegawai dari Dinas yang 
    bersangkutan (rumah Instansi);
3. Rumah kawasan golongan III ialah rumah milik kawasan lainnya (rumah milik kawasan yang 
    disediakan untuk ditempati oleh Pegawai Negeri) , tidak termasuk rumah kawasan golongan I dan 
    Golongan II tersebut di atas.

Permohonan membeli Rumah Daerah Golongan III.

Penjualan Rumah Daerah Golongan lII tidak dapat diproses sebelum adanya Peraturan Daerah yang mengatur penjualan rumah kawasan golongan III atau diatur dalam Peraturan Daerah wacana Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Proses pelaksanaan penjualan Rumah Daerah Golongan III didasarkan atas permohonan dari Pegawai Negeri yang telah mendapat persetujuan dari atasan langsungnya.

Berikut referensi surat Permohonan membeli rumah Daerah Golongan III milik Daerah :
                                                                                                                           Kepada Yth ,

                                                                                                                           Kepala Daerah ...............
                                                                                                                           Melalui Sekretaris Daerah
                                                                                                                           Di - .................................
Perihal : Permohonan membeli rumah
             Daerah Golongan III milik Daerah
Lampiran : ......................................


Yang bertanda tangan dibawah ini ,

1. Nama : ........................................
2. NIP/NRP : ........................................
3. Tempat dan tanggal lahir : ........................................
4. Instansi tempat bekerja/kesatuan : ........................................
5. Jabatan : ........................................
6. Pangkat dan Golongan : ........................................
7. Gaji Pokok : ........................................
8. Masa kerja pada Pemerintah : ........................................

    A. Letak : ........................................
         Jalan : ........................................
         Blok : ........................................
         Desa/Kelurahan : ........................................
         Kecamatan : ........................................
         Kabupaten/Kota : ........................................

     B. Hurup Daftar Nomor : ........................................

     C. Nama penghuni yang sah
          Tanggal dan nomor surat izin Penghuni : ........................................

9. Belum pernah membeli atau memper
    Oleh rumah dari Pemerintah : ........................................

      Mengajukan permohonan membeli rumah Daerah yang gua tempati berdasarkan Undang - undang Nomor 40 Tahun 1994 , Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .... Tahun ....

         Demikian permohonan ini gua sampaikan dengan penuh cita-cita untuk kiranya dapat dikabulkan.

                                                                                                                       ................. , ...................20..
Mengetahui/menyetujui :
      Kepala SKPD ,                                                                                                         Pemohon ,

                                                                                                                                       materai

          ( nama )                                                                                                                ( nama )
      NIP. .............

Keterangan :
Biasanya dilampirkan Surat Keputusan Pengangkatan pertama sebagai Pegawai dan SIP atas rumah.Demikian Contoh Format Surat Dinas Permohonan membeli rumah Daerah Golongan III milik Daerah.
Loading...
Previous
Next Post »