-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

Puteri Serigala (Puteri Ajag 2)

Loading...
Si rupawan titisan serigala - pola teks dongeng wolf woman

Cerita dongeng Puteri Ajag ini ditulis dengan menggunakan bahasa Sunda. Semoga bermanfaat bagi anda yang membutuhkan pola dongeng pada pelajaran bahasa Sunda atau Bahasa Daerah.

PUTRI AJAG


.... Barang ngalieuk sihoréng Putri Ajag geus deukeut pisan. Kakara waé rék ngejat , Luang Sungsang kaburu dirontok , dicekék tuluy dikenyot getihna. Nyai Éndang Sawati kapiuhan ningali tunanganana dikitu téh.

Éling-éling wanci janari. Mayit Luang Sungsang dirangkulan bari ditangisan , dipangku , dicandak ka Guha Si Kalapeteng. Teras tapa di dinyana téh bari ngalahun mayit tunanganana.

titisan serigala

Heuleut tilu taun rayat Girimandala suka bungah , ngadéngé béja Putri Éndang Purnama Gilang Manik rék diréndéngankeun jeung Sangiang Marajasima , putra Maharaja Gugursamida. Sanagara tatan-tatan sasadiaan keur jajap pangantén , da dipéstakeunana rék di ditu di Gugursamida , di nagara pangantén pameget.

Dina waktuna sanagara tungkeb , ngaleut ngeungkeuy milu jajap. Sang Putri dicalikkeun dina karéta kancana , ditarik ku ajag saratus. Sang Prabu Jayéngbuana tunggang munding bulé pusaka nagara. Tatabeuhan ngageder asa kaindit.

Di wates nagara dipapag ku aleutan pribumi. Sangiang Marajasima tunggang karéta kancana , ditarik ku naga sapa-sang.

Sumping ka karaton dipéstakeun , sagala kamonésan dipintonkeun. Rayat ti dua nagara patarik-tarik surak. Nu pangtarikna , panggedéna susuguhna.

Sapoé ... , dua poé ... , tilu poé ... réa nu geus béak sora. Semet calangap bisi pajarkeun teu kumawula. Tapi pangantén can kénéh waé ditikahkeun.

"Iraha atuh , eu y , ditikahkeunana Sang Putri téh? Uing geus teu kaduga surak ," cék saurang ka baturna , sorana ngahéos.

Baturna semet agep-agepan sungutna minangka némbal-anana téh , taya soraan.

"Ngadagoan Punduh Agung ," ceuk nu séjén.

Keur kitu , ari gelebug téh angin gedé kabina-bina , ngaguruh nebak dangdaunan. Kalakay rabeng kahiberkeun. Tatangkalan tinglalenoy siga rék rungkad. Jelema nu ratusan réwu téh ngadadak jempé , reuwas taya hinggana saumur dumelah kakara ngalaman aya angin kabina-bina teuing. Tatabeuhan jempé , nu surak jempé ... , jempé sakuliahna lir di kuburan.

Angin reureuh , galindeng aya sora , sada sora awéwé , halimpu angin-anginan. Sada di luhur di awang-awang , sada di handap di jero taneuh , sada di tukang sada di hareup , tungtungna sada di sakuliahna.

"Éndang Purnama Gilang Manik .... Kami datang rék mulangkeun kanyeri .... Mangtaun-taun kami hujan cimata nyeungceurikan panutan nu dimangsa ku andika …. Ayeuna andika nyeungce urikan dosa nepi ka poé bungsuna …."

Kabéh jelema hareugeueun , reuwas , ketir ngadéngé sora gaib kitu téh. Keur kitu téh harémpoy aya putri asup ka Balé Agung , geulisna kawanti-wanti , éndah taya papadana. Saeusi Balé Agung olohok mata simeuteun.

Sihoréng Éndang Sawati anu sumping téh. Soca Éndang Purnama Gilang Manik ngadadak giras , kukuna manjangan , sihungna barijil , ngajanggélék deui jadi Putri Ajag. Teu , teu tiasa kukumaha , kakara dikebut gé ku karémbong Éndang Sawati geus ngarumpuyuk mantén. Korondang , korondang kaluar ti Balé Agung.

Éndang Sawati ditikahkeun ka Sangiang Marajasima , ngagentosan Putri Ajag.

Éndang Purnama Gilang Manik angkat kalunta-lunta , srog ka leuweung , mendak tangkal gorda korowok gedé , sup waéh asup , ngadon nangis bari ngadagoan datangna poé nu bungsu.

Nepi ka ayeuna , mun aya angin sok kadéngé sada anjeunna nangis ngarenghik.

(Ahmad Bakri , dicutat tina Manglé Alit No. 220.)

kembali me mbaca teks dongeng puteri Ajag bagian pertama[1]

References

  1. ^ dongeng puteri Ajag part pertama (contoh-teks.blogspot.com)
  2. ^ (panduanmu.blogspot.com)
  3. ^ (panduanmu.blogspot.com)
  4. ^ (panduanmu.blogspot.com)
  5. ^ (panduanmu.blogspot.com)
Source: contoh-teks.blogspot .com
Loading...
Previous
Next Post »