-->

Ini Contoh berisi kumpulan contoh surat lengkap, surat lamaran, surat permohonan, surat resmi, cv lamaran, contoh proposal, proposal bisnis, proposal permohonan, RAB & Lampiran proposal, Proposal Sponsorship, Contoh project plan, contoh pidato, pidato berbagai bahasa, contoh MC, contoh makalah, makalah ekonomi, makalah bisnis, semua yang berkaitan dengan administrasi sekolah dan pendidikan.

Loading...

FORM SURAT PERNYATAAN IKRAR WAKAF TANAH HAK MILIK PRIBADI

Loading...
Membuat surat pernyataan wakaf atas tanah merupakan hak seseorang ketika hendak mewakafkan tanahnya kepada pihak lain. Dan surat wakaf ini penting sebagai bukti tertulis jika si A telah benar-benar mewakafkan tanahnya kepada si B.

Contoh format surat pernyataan ikrar wakaf tanah hak milik perseorangan kepada pihak yayasan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini).

Sebelum saya kasih contoh surat pernyataan ikrar wakaf, sedikit akan saya jelaskan apa itu wakaf dan bagaimana syarat rukunnya.

Pengertian wakaf ditinjau dari segi bahasa wakaf berarti menahan. Sedangkan menurut istilah syara’, ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja.

Syarat-syarat harta yang diwakafkan
 1. Diwakafkan untuk selama-lamanya, tidak terbatas waktu tertentu (disebut takbid).
 2. Tunai tanpa menggantungkan pada suatu peristiwa di masa yang akan datang. Misalnya, “Saya wakafkan bila dapat keuntungan yang lebih besar dari usaha yang akan datang”. Hal ini disebut tanjiz
 3. Jelas mauquf alaih nya (orang yang diberi wakaf) dan bisa dimiliki barang yang diwakafkan (mauquf) itu
Rukun Wakaf
 1. Orang yang berwakaf (wakif), syaratnya; kehendak sendiri, berhak berbuat baik walaupun non Islam
 2. Sesuatu (harta) yang diwakafkan (mauquf), syartanya; barang yang dimilki dapat dipindahkan dan tetap zaknya, berfaedah saat diberikan maupun dikemudian hari milki sendiri walaupun hanya sebagian yang diwakafkan atau musya (bercampur dan tidak dapat dipindahkan dengan bagian yang lain.
 3. Tempat berwakaf (yang berhaka menerima hasil wakaf itu), yakni orang yang memilki sesuatu,  anak dalam kandungan tidak syah. 
 4. Akad, misalnya: “Saya wakafkan ini kepada masjid, sekolah orang yang tidak mampu dan sebagainya” tidak perlu qabul (jawab) kecuali yang bersifat pribadi (bukan bersifat umum).

Contoh Bentuk Surat Wakaf

 SURAT PERNYATAAN IKRAR WAKAF TANAH MILIK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Tuan JUAN AA , Umur 47 tahun , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di Desa Emas RT. 03 RW 003 Kecamatan Intan Permai Kabupaten Permata Indah, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3317934xxxxxxxxxxxx, dengan persetujuan istri satu-satunya sah  yang bernama Nyonya ANGGI HR , Umur 37 tahun, pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3317934xxxxxxxxx, bertempat tingal di Desa Emas RT. 03 RW 003 Kecamatan Intan Permai, Kabupaten Permata Indah.

     Selaku yang menyerahkan untuk selanjutnya disebut sebagai  PIHAK PERTAMA.

II. Tuan AHMAD, Umur 48 , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Desa Emas RT. 05 RW 005 Kecamatan Intan Permai Kabupaten Permata Indah , pemegang nomor Induk Kependudukan: 331793456xxxxxxx.

     Selaku yang menerima (mewakili Pemerintah Desa untuk pendidikan Anak Usia Dini / PAUD) untuk selanjutanya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa setelah bermusyawarah dan sepakat Para Pihak mengadakan Perjanjian Serah Terima Sebagian Tanah Pekarangan seluas 120 m2 ( Seratus dua puluh meter persegi) secara cuma-cuma dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik sah Tanah Pekarangan seperti tertulis dalam sertifikat Hak Milik Nomor: xxxxx , Surat Ukur Tertanggal _____ Nomor: _____ , seluas _____ m2 (_____ meter persegi) terletak di Desa _____ , Kecamatan _____ Kabupaten  _____ , dengan batas-batas, yaitu:

     Sebelah utara      : Tanah ------------
     Sebelah timur      : Tanah ------------
     Sebelah selatan   :  Jalan ------------
     Sebelah barat      : Tanah ------------

2. Bahwa Pihak Pertama dengan ini menyerahkan sebagian tanah pekarangan tersebut di atas kepada Pihak Kedua seluas kurang lebih _____ m2 (_____ meter persegi) secara cuma-cuma dengan batas-batas, yaitu:

     Sebelah Utara      : ------------
     Sebelah Timur     : ------------
     Sebelah Selatan   : ------------
     Sebelah Barat      : ------------

3. Bahwa  mulai  hari  ini  objek  Perjanjian  ini yang diuraikan di atas telah men-jadi milik Pihak  Kedua, dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari segala kerugian/Beban atas objek Perjanjian Serah Terima tersebut di atas menjadi hak/beban PIHAK KEDUA.

4. Bahwa, tidak mengurangi peraturan Perundang-undangan yang berlaku, pada suatu saat  nanti diperlukan, maka pihak Pertama atau  Ahli warisnya bersedia membantu balik nama di hadapan Pejabat yang berwenang dengan sukarela memberikan syarat-syarat yang diperlukan.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sadar, tulus ikhlas tanpa paksaan dari siapa pun juga dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.PIHAK  PERTAMA                                             PIHAK KEDUA


JUAN AA                                                              AHMAD


Saksi-Saksi
 1.     ……………………………………………….         (tanda tangan)
 2.     …………………………………….………….        (tanda tangan)
 3.     ………………………………………..………        (tanda tangan)
 4.     ………………………………………………..        (tanda tangan)

Buat Anda yang mau memakainya, bentuk surat wakaf dalam format diatas masih membutuhkan penyempurnaan dan penyesuaian dengan kondisi tanah serta alamat dan pengeditan kondiisi tanah serta kegunaan wakaf. Untuk itu harus diedit dan teliti lebih dulu. Namun secara keseluruhan bentuk surat ikrar wakaf seperti form diatas..

Loading...
Previous
Next Post »